New Bible

Nepali Holy Bible/TBS

Good and attractive Bible, easy to read, new language translated with close observation with KJV.

New Bibles

TBS Black HB

Rs 1000

TBS Black HB/Cover

Rs 850

नेपाली भजन /निलो

Rs 500
प्रभु भोजलाई चाहिने सामान
कप र कप होल्डर

दुइ शब्द

यो सेवाकाई अंग्रेजी बाइबलहरु फ्री मा वितरण गर्ने सेवकाई हो। कनकोर्डेञ्च बाइबलहरु सामान्य सुल्कमा खरिद गरि व्यक्तिगत अद्ध्ययन गर्नु लानु सक्नु हुनेछ। सामान्य नेपाली बाइबलहरु सहुलियत दरमा प्रति व्यक्ति खरिद गर्न सक्नु हुन्छ ।
बाइबलहरु विश्वासीहरुको निम्ति मात्र हो। यसको गलत प्रयोग हुनु हुदैन, बाइबल वितरण बिशेष अवसरहरुमा बिशेष स्थानहरुमा मात्र उपलब्ध हुनेछ। नेपालबाहिर बाट धेरै अनुरोध आएको भए पनि अहिले वितरण गर्ने अवस्था नरहेको जानकारी दिन चाहन्छु।

Notify me when new Bible version is available

Sign up and stay up to date on all the latest news and sales!
Home

The heavens declare the glory of God; the skies proclaim the work of his hands. Ps 19:1.

Those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty.  Ps 91:1.
Bible Distribution Ministry

फ्री मा विभिन्न सस्करणको अंग्रेजी बाइबल वितरण हुदैछ तपाइँ कतै छुट्नु पो भयो कि ?
Search